Thanks Google, India Now Takes AI Regulation Seriously